Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ίδρυση - Αντικείμενο

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 144/25.01.2017, ιδρύθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών». Το εργαστήριο έχει σκοπό την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας σε θέματα που αφορούν τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, την ανάδειξη και αξιοποίηση των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ Μαθηματικών, Φυσικών και Βιοϊατρικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στο ΕΑΠ στην περιοχή των Μαθηματικών καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Σκοπός - Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο που φορά το αντικείμενο του εργαστηρίου.

2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικειμενο του εργαστηρίου.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.