Περίληψη

Η διερεύνηση και ανάλυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών θα επιτευχθεί μέσω της διεξαγωγής διακριτών ερευνών σε επιμέρους θεματικές ενότητες που θα αφορούν γενικά και ειδικά περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη στην όλη της Αθήνας, τα οποία θα εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με εστίαση στην διακύμανσή τους στο χρόνο, σε συνδυασμό με το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε χρονική στιγμή. Κάθε έτος θα συλλέγεται και θα αναλύεται ένα ερωτηματολόγιο γενικής φύσεως, ώστε να φανούν οι γενικές τάσεις στο χρόνο. Θα καταρτιστούν, συλλεχθούν και αναλυθούν ειδικά ερωτηματολόγια για επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τις απόψεις των πολιτών για: α) την όχληση από την ατμοσφαιρική ρύπανση τον χειμώνα και τον αντίστοιχο τρόπο θέρμανσης, β) την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, γ) το ζήτημα του πόσιμου νερού και των υδατικών πόρων και δ) το δομημένο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής σε αυτό.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Ευθύμιος Ζέρβας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ.

Ανδρουλάκης Γ., Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αστερίου Δ., Καθηγητής ΕΑΠ.