Στη ΣΘΕΤ προσφέρονται τα παρακάτω προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: