ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής είναι η χουμοποιήση υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού/ κομπόστ για γεωργική χρήση.

Θα εξετασθεί ο μηχανισμός συμπλοκοποίησης των αποβλήτων με φυτοχημικά μόρια/ φυσικά μονομερή και πολυμερή μέσω ελευθέρων ριζών παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου και θα αξιολογηθεί φασματοσκοπικά το τελικό προιόν, ώς προϊόν χουμοποίησης.

Η παρούσα Διατριβή στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης προτείνει ένα εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, φιλικό προς το περιβάλλον, αντίθετο στις κοινές χρησιμοποιούμενες πρακτικές.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής

Μπουρίκας Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής

Καραπαναγιώτη Χρυσή Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών