Περίληψη

Τα δέντρα απόφασης είναι ένα αρκετά ώριμο πεδίο έρευνας αλλά έχουν μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Η προτεινόμενη διατριβή θα έχει τα δέντρα αποφάσεων ως κύριο πεδίο έρευνας και συνοψίζεται στα ακόλουθα στάδια:

• Μελέτη διαφόρων κλασικών αλγορίθμων κατασκευής δέντρων αποφάσεων, τόσο στατικών όσο και δυναμικών (αυξητικών).

• Μελέτη της υπάρχουσας μεθοδολογίας κατασκευής δέντρων αποφάσεων χρησιμοποιώντας μη συμβατικές μεθόδους ή με εφαρμογή μη τυποποιημένων πεδίων, π.χ. με γενετικούς αλγορίθμους, στοχαστικούς αλγορίθμους, υβριδικές τεχνικές (μάθηση ενίσχυσης), σε προβλήματα διαφύλαξης της ιδιωτικής ζωής, κλπ.

• Αξιολόγηση και συνδυασμός διαφόρων τεχνικών (γενετικοί αλγόριθμοι, δυναμική μάθηση, μάθηση από περιορισμούς πόρων, κλπ.). Προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι αλγόριθμοι, η θεωρητική και πειραματική θεμελίωση και, όπου είναι δυνατόν, η εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την έρευνα είναι να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα των ευαίσθητων κανόνων που προκύπτουν απο δέντρα αποφάσεων. Μια προτεινόμενη τεχνική είναι η προσέγγιση αύξησης των περιπτώσεων για την απόκρυψη ευαίσθητων κανόνων ταξινόμησης σε δυαδικά σύνολα δεδομένων. Μια τέτοια κρυπτογραφική μεθοδολογία προτιμάται σε σχέση με άλλες ευρετικές λύσεις, όπως η διαταραχή εξόδου ή οι κρυπτογραφικές τεχνικές - οι οποίες περιορίζουν τη χρηστικότητα των δεδομένων - δεδομένου ότι τα ίδια τα πρωτογενή δεδομένα είναι άμεσα διαθέσιμα για δημόσια χρήση.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Δημήτρης Καλλές

Βασίλειος Βερύκιος

Χρήστος Μακρής