Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου, υποστηριζόμενο από κατάλληλο λογισμικό (Tool-Based), για την αξιολόγηση της συναισθηματικής εμπειρίας χρήσης (UEX Evaluation) χρηστών κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με υπολογιστικά συστήματα.

Πυρήνα της συγκεκριμένης διατριβής αποτελεί ο αυτόματος εντοπισμός στρεσογόνων περιοχών μέσω περιφερειακών βίο-σημάτων (π.χ. εφίδρωση, καρδιακοί παλμοί, θερμοκρασία κ.ά.). Ο μηχανισμός εντοπισμού θα ενσωματωθεί σε κατάλληλο λογισμικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής.

Πέραν των βίο-σημάτων, το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο θα επιτρέπει το συνδυασμό επιπλέον πηγών δεδομένων, όπως βίντεο και σχόλια του χρήστη - δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης - παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα μίας ολιστικής προσέγγιση στη διαδικασία αξιολόγησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθούν κατάλληλα πειράματα με τη συμμετοχή χρηστών.

Τέλος, κατάλληλα πειράματα θα πραγματοποιηθούν με στόχο την αποτίμηση της συνεισφοράς στο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ) του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, Επιβλέπων

Μιχάλης Ξένος, Καθηγητής Τμήματος Μ.Η.Υ. & Π. του Π. Πατρών, μέλος

Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής Τμήματος Η.Μ. & T.Υ. του Π. Πατρών, μέλος