Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή ασχολείται με ερευνητικά ζητήματα στο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ), το οποίο αποτελεί σταυροδρόμι διαφορετικών επιστημών, μεταξύ άλλων της πληροφορικής, της γνωστικής και της κοινωνικής ψυχολογίας. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του υπολογιστή λαμβάνει χώρα στη διεπαφή χρήστη μέσω του κατάλληλου υλικού και λογισμικού. Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάει στο πεδίο αυτό, εναλλακτικούς τρόπους αλληλεπίδρασης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, και εξετάζει την εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ως εναλλακτικός τρόπος αλληλεπίδρασης νοείται ένας πιο «φυσικός» ως προς την είσοδο ή την έξοδο των πληροφοριών, βασιζόμενος στον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων.  Όσον αφορά στην είσοδο των πληροφοριών, γίνεται χρήση της κίνησης, ενώ όσον αφορά στην έξοδο, η παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται με πολυμεσικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο της διατριβής έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εκπαιδευτικά παιχνίδια με τη χρήση της γλώσσα προγραμματισμού C# και την 3D κάμερα του Kinect, χρησιμοποιώντας ως μέσο της αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή την κίνηση και εξετάζοντας θέματα που αφορούν στο μαθησιακό στυλ του εκπαιδευόμενου, στην αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στη συναισθηματική εμπειρία των χρηστών.  Η χρήση της κίνησης ως κανάλι εισόδου, χρησιμοποιείται αφενός ως παράγοντας ενίσχυσης της συμμετοχής των χρηστών και αφετέρου ως τρόπος συλλογής σημαντικών δεικτών αξιολόγησης.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Καμέας Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Μέλη: Μιχάλης Ξένος, Καθηγητής του Τομέα Λογισμικού των Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Δημοσθένης Ακουμιανάκης, Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης