Περίληψη

Είναι γνωστό ότι η ροή του αίματος στην αορτή (πριν και μετά την εισαγωγή καθετήρα) διέπεται από μεγάλες πεπερασμένες τιμές του αριθμού Womersley α και για τέτοιες τιμές του α δεν υπάρχει καμία αναλυτική λύση στη βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αναζήτηση αναλυτικών λύσεων όταν ο αριθμός Womersley μεταβάλεται από πεπερασμένες έως άπειρες τιμές. Η εξαχθείσα ενιαία λύση προβλέπει ότι, οι αθηροματικές πλάκες μπορεί να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε θέση γύρω από μια εγκάρσια τομή του τοιχώματος της αορτής σε αντίθεση με την μη ενιαία αναλυτική λύση. Επιπλέον, η ενιαία λύση δίνει διατμητικές τάσεις αυξημένες κατά περίπου 100% σε σχέση με αυτές της ασυμπτωτικής λύσης, γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει από κοινού μαζί με άλλους παθολογικούς παράγοντες στην ταχύτερη γήρανση του αρτηριακού συστήματος και την πιθανή δυσλειτουργία της αορτής. Τέλος εκτιμήσαμε τη διάρκεια ζωής της αορτής, εφαρμόζοντας την σχέση s-n, και υπολογίσαμε το μέσο ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής στα 82 χρόνια.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Χατζηνικολάου Μαρία (Επιβλέπουσα), Καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Καραχάλιος Γεώργιος (Μέλος), Ομότιμος Καθηγητής Ρευστομηχανικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Λουκόπουλος Βασίλειος (Μέλος), Αν. Καθηγητής Ρευστομηχανικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών