Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η σύνθεση καταλυτών Ni στηριγμένων σε οξείδιο του τιτανίου, με υψηλή δραστική επιφάνεια. Αυτό προϋποθέτει την επίτευξη υψηλής διασποράς του Ni, σε συνδυασμό με την εναπόθεση μεγάλου ποσοστού Ni. Τα παραπάνω θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθούν με τρεις τρόπους: (α) με ρύθμιση των παραμέτρων εμποτισμού κατά το στάδιο σύνθεσης των καταλυτών, (β) με χρήση διαφορετικών πρόδρομων ενώσεων του Ni και (γ) με χρήση διαφορετικών μεθόδων σύνθεσης των καταλυτών.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Κυριάκος Μπουρίκας, Επίκουρος Καθηγητής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ.

Χρήστος Κορδούλης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών.

Αλέξης Λυκουργιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών.