Περίληψη

Η διατριβή αποβλέπει στη σύνθεση βέλτιστων καταλυτών, σε συνδυασμό με την επιλογή βέλτιστων χαρακτηριστικών λειτουργίας, για την ανάπτυξη μιας διεργασίας (εκλεκτική αποξυγόνωση) μετατροπής φρέσκων και χρησιμοποιημένων ελαίων σε ανανεώσιμο diesel. Τα φυτικά έλαια αποτελούν μια ανανεώσιμη πηγή βιομάζας, η χρήση της οποίας δεν προκαλεί περιβαλλοντική επιβάρυνση και επιπλέον η χρήση τηγανελαίων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του κόστους των πρώτων υλών, αλλά και για την αξιοποίηση αποβλήτων, η διάθεση των οποίων στο περιβάλλον έχει τεράστιες επιπτώσεις.
Ως πρώτες ύλες θα χρησιμοποιηθούν ηλιέλαιο καθώς και τηγανέλαιο εστιατορίου. Οι καταλύτες που θα αναπτυχθούν θα είναι διμεταλλικοί, στηριγμένοι σε υποστρώματα σίλικας, υψηλής ειδικής επιφάνειας.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Κυριάκος Μπουρίκας, Επίκουρος Καθηγητής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ.

Χρήστος Κορδούλης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών.

Αλέξης Λυκουργιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών.