Περίληψη

Η συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα επικεντρώνεται στον τομέα της βελτιστοποίησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εξατομίκευση και παραμετροποίηση του σχεδιασμού των διαδρομών μάθησης, στοχεύοντας στην επιλογή ενός τελείως δυναμικού και εξατομικευμένου εκπαιδευτικού σχήματος. Ακολουθώντας μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία (process-oriented), το προτεινόμενο πλαίσιο χρησιμοποιεί τις διαδρομές μάθησης για την ενορχήστρωση εξατομικευμένων ακαδημαϊκών πλάνων βάσει των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών, της κατάστασης, των ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας και των αναγκών του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία του προτεινόμενου πλαισίου θα συμπεριλαμβάνει 1) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σημασιολογικού μοντέλου για τις διαδρομές μάθησης το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την περιγραφή των απαιτούμενων εννοιών, 2) το σύνολο κανόνων σημασιολογικού ιστού το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την αναπαράσταση τις γνώσης και εμπειρίας της ακαδημαϊκής καθοδήγησης και 3) την υλοποίηση των μεθόδων και αλγορίθμων για τον σχεδιασμό και εκτέλεση εξατομικευμένων και αυτό-εξελισσόμενων διαδρομών μάθησης. Για την υποστήριξη και την αξιολόγηση του προαναφερθέντος πλαισίου, θα σχεδιαστεί ένα πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα βασισμένο σε ένα σετ τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού. Το ολοκληρωμένο  περιβάλλον λογισμικού θα καλύπτει τόσο την φάση της σχεδίασης όσο και της εκτέλεσης των διαδρομών μάθησης. Ως εκ τούτο, θα παρουσιάζει την αντίστοιχη επιχειρησιακή λογική και το σύνολο των εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την εκτέλεση πλήρως εξατομικευμένων και αυτό-εξελισσόμενων διαδρομών μάθησης για την μοναδική περίπτωση του εκάστοτε μαθητή σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα εργαλεία για την δημιουργία και διατήρηση της σημασιολογικής υποδομής τα οποία αναφέρονται στην φάση σχεδιασμού.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Αχιλλέας Καμέας
Μέλη επιτροπής: Πάνος Φιτσιλής, Χρήστος Γκουμόπουλος