Περίληψη

Οι τεχνολογίες αιχμής του Διάχυτου Υπολογισμού, του Κινητού Υπολογισμού και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, στις οποίες αναφερόμαστε συλλογικά ως τεχνολογίες UMI, έχουν μεγάλη επιρροή στην καθημερινότητά μας, διαποτίζοντας τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και επηρεάζοντας τον τρόπο που ζούμε και μαθαίνουμε. Σκοπός της έρευνας είναι να εξερευνήσει την παιδαγωγική διάσταση των τεχνολογιών αυτών, ώστε να τις καταστήσει αντικείμενα εκπαίδευσης, αλλά και αρωγούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η έρευνα αποτελείται από την παιδαγωγική και την τεχνολογική προσέγγιση. Η παιδαγωγική προσέγγιση έχει στόχο να αναπτύξει κατάλληλη παιδαγωγική μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο δοκιμασμένες μεθοδολογίες και στρατηγικές διδασκαλίας των αντικειμένων της Τεχνολογίας και της Μηχανικής από τα αντικείμενα STEM, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογίες για τη διδασκαλία των αντικειμένων UMI. Η τεχνολογική προσέγγιση έχει στόχο να παράγει την πλατφόρμα για την υποστήριξη της παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική εκπαίδευση στις τεχνολογίες UMI και παράλληλα η αξιοποίησή τους, ως εκπαιδευτικά μέσα σε άλλα μαθησιακά αντικείμενα. Η έρευνα θα παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για τη διασύνδεση των τεχνολογιών UMI με ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και την τοπική κοινωνία. Αντικείμενο των εργαλείων αυτών είναι η προώθηση ενός μοντέλου το οποίο θα αποσκοπεί στη διεύρυνση της επιρροής των τεχνολογιών UMI και στην εκμετάλλευσή τους για την υιοθέτηση μιας δημιουργικής κουλτούρας κατασκευών, η οποία προσδοκούμε να αποδειχθεί παραγωγική και επωφελής για την υλοποίηση απτών προσεγγίσεων μεταξύ θεωρίας και πράξης.
Αρχικά ορίζονται τα όρια της ερευνητικής περιοχής που καλύπτουν οι τεχνολογίες UMI. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επισκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς τις κυρίαρχες μεθοδολογίες εκπαίδευσης για αντικείμενα της τεχνολογίας και της μηχανικής. Κατόπιν αναπτύσσεται η μεθοδολογία εκπαίδευσης στις τεχνολογίες UMI. Ακολουθεί η δημιουργία των τεχνολογικών εργαλείων και η ετοιμασία των πειραμάτων επικύρωσης της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Μετά τη διεξαγωγή των πειραμάτων έπεται η ανάλυση και αποτίμηση των ευρημάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την επικύρωση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Καμέας Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Μέλη: Κολέζα Ευγενία, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών
Χατζημίσιος Περικλής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης