Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με αποφάσεις της 195ης(14-01-2020) και 200ης (17-03-2020) συνεδριάσεων της Κοσμητείας ΣΘΕΤ και έχοντας υπόψη το Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της ΣΘΕΤ (ΦΕΚ 2166/07-06-2019 τ. Β’) αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ της Σχολής. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συνεχής με καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το σχετικό σύνδεσμο.