Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Ίδρυση - Αντικείμενο

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 144/25.01.2017, ιδρύθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος». (ΕΤΕΠΕΠ) - «Laboratory of Technology and Policy of Energy and Environment» (LATPEE) και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες καλύπτουν τα παρακάτω αντικείμενα:

ΡΥΠΑΝΣΗ: Ατμοσφαιρική χημεία και χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα, υδατική χημεία και χημικές αντιδράσεις σε υγρά συστήματα και στο έδαφος, χημικές και βιοχημικές αντιδράσεις αερίων, υγρών και στερεών ρύπων. Αέρια, υγρή και στερεά ρύπανση, ηχορύπανση και ακτινοβολίες αστικών και μη περιοχών. Ισοζύγια αερίων, υγρών και στερεών ρύπων. Ποιότητα ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ποιότητα υδάτων, εδαφών, οικοσυστημάτων. Φυσική και χημική ανάλυση αερίων, υγρών και στερεών ρύπων. Πηγές αέριας, υγρής και στερεάς ρύπανσης, ηχορύπανσης και ακτινοβολιών, καταγραφή της ρύπανσης και των ακτινοβολιών, μέθοδοι ελέγχου και μείωσης της. Αλληλεπιδράσεις αέριας, υγρής και στερεάς ρύπανσης.

ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Αντιρρυπαντική τεχνολογία αερίων, υγρών και στερεών ρύπων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, οικιακές και άλλες εγκαταστάσεις. Μέθοδοι ελέγχου και περιορισμού της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών. Μείωση της ρύπανσης, της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών με διαχειριστικούς τρόπους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Παραγωγή ενέργειας, βελτιστοποίησή της, μελέτη της επίδρασης στο περιβάλλον και ελαχιστοποίηση της επίδρασης με τεχνολογικούς και διαχειριστικούς τρόπους. Παραγωγή ενέργειας από οχήματα. Επίδραση στο περιβάλλον, βελτιστοποίηση και μείωση της επίδρασης με τεχνολογικούς και διαχειριστικούς τρόπους.

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΚΑΥΣΗ: Καύση κλασικών και εναλλακτικών καυσίμων, παραγωγή ρύπων από καύσεις για παραγωγή ενέργειας ή για άλλους σκοπούς (οχήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καυστήρες, οικιακή θέρμανση και λοιπές διατάξεις καύσης), μηχανισμοί καύσης, σχεδιασμός συστημάτων καύσης και μείωσης των ρύπων που παράγονται από αυτές. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε μεταφορικά συστήματα και συστήματα παραγωγής ενέργειας. Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης. Παραγωγή κλασικών και εναλλακτικών καυσίμων, βιοκαυσίμων και υδρογόνου από διάφορες πηγές, βελτιστοποίηση των μεθόδων παρασκευής τους και βελτιστοποίηση της σύνθεσης τους, επίδραση των καυσίμων στην παραγωγή ρύπων και επιδράσεις στις διατάξεις που τα χρησιμοποιούν (κινητήρες, καυστήρες, κτλ).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ: Ενεργειακή, οικονομική και περιβαλλοντική αξιοποίηση των αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Εναλλακτική αξιοποίηση των αποβλήτων με τεχνολογικούς και διαχειριστικούς τρόπους.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Επίδραση της αέριας, υγρής και στερεάς ρύπανσης καθώς και της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών στην ανθρώπινη υγεία, στα ανθρώπινα έργα, στα οικοσυστήματα, στο κλίμα και γενικότερα στο περιβάλλον. Ρύποι που παράγονται από το τσιγάρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το θερμαινόμενο τσιγάρο και πάσης φύσεως τσιγάρα και ναρκωτικές ουσίες. Ανάλυση και καταγραφή των ρύπων, μελέτη των μηχανισμών σχηματισμού τους, έλεγχος και ελαχιστοποίηση τους, επίδραση στην υγεία.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Μετεωρολογία, κλιματική αλλαγή (επίδραση αερίων θερμοκηπίου, μεταβολές του κλίματος σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, κτλ), πηγές θερμοκηπιακών αερίων, έλεγχος και μείωσης τους, αντικατάσταση της χρήσης τους με ενώσεις με μικρότερες επιδράσεις στο περιβάλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ενεργειακή, οικονομική, κοινωνική, νομοθετική και περιβαλλοντική πολιτική και οικονομία και συσχέτιση με εκπομπές αερίων, υγρών και στερεών ρύπων και αερίων θερμοκηπίου καθώς και τον θόρυβο και τις ακτινοβολίες. Κοινωνική άποψη για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ιστορία του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των πόλεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και κάθε μορφής ανθρώπινης και φυσικής διεργασίας που επιδρά στο περιβάλλον.

Σκοπός - Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, καθώς και άλλων Σχολών του Ε.Α.Π., σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.

2. Την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, αλλά και των συναφών επιστημονικών κλάδων.

3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παραγωγή εκδοτικού έργου (δημοσιεύσεων, εκδόσεων, κτλ) και την δημιουργία αρχειακού υλικού που θα προκύπτει από, και για, τα ερευνητικά προγράμματα, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την εκπαιδευτική διαδικασία.

6. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.