Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων (2023) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίαςτου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 233/14.03.2023 συνεδρίασης της Κοσμητείας και έχοντας υπόψη το Ν.4957/2022 καθώς και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σ.Θ.Ε.Τ. (ΦΕΚ 2166/07-06-2019 τ. Β’), αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συνεχής με καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλογής και η φοίτηση των Υποψηφίων Διδακτόρων διέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και τον Νόμο 4957/2022.

Πριν την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι καλούνται απαραιτήτως να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ που προτείνει το επιστημονικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους.

Υποβολή αιτήσεων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά (Υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά)

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει στην γραμματεία της Σ.Θ.Ε.Τ. αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της ΔΔ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι έγγραφα:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψήφιου/ας

2. Πρόταση στην οποία αναγράφονται ο τίτλος, ο σκοπός, το αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ΔΔ, και περιγράφονται σύντομα η τρέχουσα ερευνητική στάθμη και η μεθοδολογία εκπόνησης, με αναφορές στη βιβλιογραφία

3. Αντίγραφο (α) διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου/ακαδημαϊκά ισοδύναμου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή (β) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου/ακαδημαϊκά ισοδύναμου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής, μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλουν το πιστοποιητικό 3(α)

5. Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της αναγνώρισης, θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών (πρώτου και δεύτερου κύκλου) για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022

6. Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή και άλλης ξένης γλώσσας όπως τυχόν απαιτείται από την προκήρυξη

7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

8. Άλλα έγγραφα ή στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα για εκπόνηση ΔΔ (π.χ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης, αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, συστατικές επιστολές κλπ.)

Τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, βάσει των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ της Σ.Θ.Ε.Τ είναι τα ακόλουθα:

Βερύκιος Βασίλειος, Καθηγητής

 • Επιστήμη Δεδομένων
 • Ιδιωτικότητα Δεδομένων
 • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
 • Μηχανική  Μάθηση
 • Βαθιά Μάθηση
 • Βιοπληροφορική
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Αναλυτική Δεδομένων της Διδασκαλίας και Μάθησης
 • Προσωποποιημένα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
 • Προσεγγιστικό Ταίριασμα Εγγραφών
 • Επεξηγησιμότητα και Κατανοησημότητα Μοντέλων Μηχανικής Μάθησης

Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής

 • Μικροπλαστικά στο περιβάλλον
 • Αρχαίες τεχνολογίες νερού και αποβλήτων
 • Ασφαλής επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Ρύπανση περιβάλλοντος – επιπτώσεις και ανθρώπινη υγεία
 • Αειφορική διαχείριση εδαφών, λυμάτων, βιοστερεών και υλικών
 • Περιβαλλοντική νομοθεσία και εκπαίδευση

Καλλές Δημήτρης, Καθηγητής

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Μηχανική μάθηση
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία

Καμέας Αχιλλέας, Καθηγητής

 • Τεχνολογίες συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού (pervasive and mobile computing systems) και διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) (π.χ.Architectures, Infrastructure, Interfaces, security κλπ)
 • Υπηρεσίες και εφαρμογές συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των πραγμάτων (π.χ.Embedded and Ubiquitous Commerce, Ubiquitous Marketing, Cloud and Edge Computing, Pervasive Health and Wellbeing, Internet of Medical Things, Smart Museum, Smart Factory, Smart Home, Smart City, Smart Energy, Autonomous Vehicles κλπ
 • Τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης σημασιολογικά πλούσιων συστημάτων (semantically-rich systems) (π.χ.Ontologies and Taxonomies, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Emotional Intelligence, Systems Theory κλπ)
 • Ψηφιακά περιβάλλοντα εκπαίδευσης και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες με εφαρμογή στην εκπαίδευση (π.χ.Learning Platforms, MOOCs, VOOCs, Educational Robots, AR/VR κλπ)
 • Ευέλικτα μονοπάτια και προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ.Master’s courses, Short Learning Programmes, Micro-credentials, Joint degrees κλπ.)
 • Ψηφιακές ικανότητες, πράσινες ικανότητες και ικανότητες 21ου αιώνα (π.χ.Digital Skills, Green Skills, Life Skills, Competence Frameworks κλπ) και σχετιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (π.χ. Job Roles, Professional Development, Training Assessment, Certification κλπ)
 • Συμπεριληπτική επιστήμη και εκπαίδευση, υπεύθυνη έρευνα, καταπολέμηση των αποκλεισμών και διασύνδεση επιστήμης και έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ.citizen science, SDGs, ethics, quality, inclusive education, anti-discrimination, anti-hate, gender equality in education, intergenerational learning, responsible research κλπ)
 • Εκπαίδευση STEM / STE(A)M

Κόκκινος Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Αειφορική διαχείριση υγρών αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και δημόσια υγεία
 • Μικροβιολογία/Ιολογία υγρών αποβλήτων
 • Επιδημιολογία βασισμένη στα λύματα
 • Ανακύκλωση αποβλήτων καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Περιβαλλοντική πολιτική και περιβαλλοντικές μελέτες

Λέισος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Μέτρηση ηλεκτρασθενών παραμέτρων για την ανακάλυψη Νέας Φυσικής στο διεθνές πείραμα ATLAS του CERN
 • Ανίχνευση νετρίνων στο διεθνές πείραμα GRAND
 • Μελέτη της Κοσμικής Ακτινοβολίας Υψηλής Ενέργειας με την πειραματική διάταξη ASTRONEU του ΕΑΠ.

Μπαλωμένος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Αξιοπιστία και Διακινδύνευση (Reliability and Risk)
 • Επανατακτικότητα και Βιωσιμότητα (Resilience and Sustainability)
 • Ποιότητα και Βελτιστοποίηση (Quality and Optimization)

Μπουρίκας Κυριάκος, Καθηγητής

 • Χημεία Διεπιφανειών
 • Κατάλυση
 • Φωτοκατάλυση
 • Πορώδη Υλικά
 • Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Υλικών και Επιφανειών
 • Προσροφητικές και Καταλυτικές Διεργασίες Αντιρύπανσης
 • Βιοκαύσιμα
 • Ανανεώσιμη ενέργεια

Ορφανουδάκης Θεοφάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Έλεγχος συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εκτέλεση αυτόνομων αποστολών
 • Έξυπνα διασυνδεδεμένα συστήματα περιβαλλοντικής επιτήρησης
 • Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης περιβάλλοντος μέσω ενσωματωμένης όρασης
 • Προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιώντας δεδομένα διάσπαρτου υπολογιστικού νέφους

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Σεισμική ανάλυση και σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με αποσβεστήρες (Seismic analysis and design of steel structures with dampers)
 • Σεισμική ανάλυση και σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με απομόνωση βάσης (Seismic analysis and design of steel structures with base isolation )
 • Σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής (Seismic soil-structure interaction)

Σγουρού Αργυρώ, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Μελέτη κλινικών διαταραχών του ανθρώπου με γενετική και επιγενετική συνιστώσα
 • Μεταγραφική και μετα-μεταγραφική ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων
 • Κατασκευή και χρήση πλασμιδιακών φορέων-γονιδίων, Εφαρμογές

Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής

 • Σεισμική ανάλυση ειδικών κατασκευών για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς
 • Ανάλυση γεωτεχνικών κατασκευών υπό τη δράση πολλαπλών σεισμών
 • Βέλτιστος αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών

Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια

 • Μαθηματική  μοντελοποίηση ροής βιολογικών ρευστών για μελέτη πρόβλεψη και αντιμετώπιση ασθενειών /ιατρικών προβλημάτων
 • Μαθηματική μοντελοποίηση ροής σε πορώδη μέσα
 • Ευθέα και αντίστροφα προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης
 • Μαθηματική Ογκολογία

Αιτήσεις υποβάλλονται στο αυτοτελές γραφείο της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας αποκλειστικά και μόνο σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat-sst@eap.gr έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Πάτρα, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.

Καθηγητής Αχιλλέας Καμέας

Μετάβαση στο περιεχόμενο