Μενού Κλείσιμο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ (1-09-2016 ΕΩΣ 1-09-2017)

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι/ες,

Σύμφωνα με τον Ν. 4485/ αρθρο 19, παρ. 12, και με την ολοκλήρωση ενός (1) χρόνου θητείας από (1-09-2016 έως 01-09-2017) ως Κοσμήτορας στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, αναφέρω σειρά ενεργειών μου που έλαβαν χώρα στο υπ’ όψιν χρονικό διάστημα.

1. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν 14 Συνεδριάσεις της Κοσμητείας ΣΘΕΤ (153η -166η). Από αυτές τέσσερις (4) τακτικές και οι δέκα (10) έκτακτες.

2. Καταρτίσθηκαν τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών της ΣΘΕΤ (σύμφωνα με τον Ν. 4405/2016)

3. Ορίσθηκαν επιτροπές υποβοήθησης και επεξεργασίας προτάσεων που αφορούσαν την Σχολή και στελεχώθηκαν με Μέλη ΔΕΠ

Μόνιμη Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων της σχολής τους κ.κ.:

1. Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Α. Καμέα, ως Πρόεδρο

2. Επίκουρο Καθηγητή, κ. Κ. Μπουρίκα, ως μέλος

3. Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Α. Σγουρού, ως μέλος

Μόνιμη Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:

1. Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Γ. Χατζηγεωργίου, ως Πρόεδρο

2. Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Φ. Καριώτου, ως μέλος

3. Επίκουρο Καθηγητή, κ. Α. Λέϊσο, ως μέλος

4. Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Ν. Γκιζάνη, ως μέλος

Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Ανάπτυξης:

1. Καθηγητή, κ. Β. Βερύκιο, ως Πρόεδρο

2. Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Α. Καμέα, ως μέλος

3. Επίκουρο Καθηγητή, κ. Θ. Ορφανουδάκη, ως μέλος

4. Προτάθηκε ο ορισμός βοηθών Διευθυντών Σπουδών σε Προγράμματα Σπουδών με πολυάριθμα τμήματα. (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1075/6-9-2016)

5. Αίτημα, (συνέχεια παλαιότερης απόφασής μας για την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης σχετικών ΦΕΚ για την ίδρυση νέων εργαστηρίων που αφορά τα:

* Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

* Εργαστήριο Τεχνολογίας & Πολιτικής Ενέργειας & Περιβάλλοντος

* Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων

* Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης

6. Αίτημα προς τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων για την δημιουργία ΟΔΠ –ΟΣΣ στις τρεις πόλεις (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη) ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές που εκπονούν Δ.Ε. από τους Διευθυντές Σπουδών των Π.Σ. για σχετικά θέματα που αφορούν την εκπόνηση των Δ.Ε. (1-11-2016)

7. Πρόταση στον κ. Πρόεδρο του Ε.Α.Π. (10-12-2016) για την στελέχωση της Κοσμητείας με έναν τουλάχιστον ειδικό επιστήμονα (αμειβόμενο από την ΕΔΕΛ) και που θα απασχολείται στο να προετοιμάζει προτάσεις χρηματοδοτήσεων για την ΣΘΕΤ (όπου ανάλογα με το αντικείμενο θα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ)

8. Ορισμός Μεταδιαδακτόρων που συνεπικουρούν ερευνητικά το έργο της Σχολής (χωρίς αμοιβή). Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 178/2-02-2017 (Συνολικά 10 Μεταδιδάκτορες).

9. Έκδοση ΦΕΚ 144/Β΄/25-1-2017 & 1480/Β΄/28-4-2017 για την ίδρυση των τεσσάρων (4) εργαστηρίων και επομένως η θεσμοθέτησή τους.

10. Μετά την αποχώρηση από την ΣΘΕΤ του Καθηγητή Μιχάλη Ξένου, προωθήθηκε η επονομασία του εργαστηρίου ‘Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης’ σε Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης (έκδοση ΦΕΚ 1480/28-07-2017 τ. Β΄)

11. Για τα νέα θεσμοθετημένα εργαστήρια ορίστηκαν αντίστοιχα διευθυντές σπουδών Καθηγήτρια κα Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευθύμιος Ζέρβας και αναπληρωτής Καθηγητής Αχιλλέας Καμέας (Κοσμητεία 160η -07-03-2017 & 163η -09-05-2017)

12. Σειρά εγγράφων προς τον κ. Πρόεδρο του Ε.Α.Π. για την δημιουργία χώρων εργαστηριακών υποδομών για τα νέα θεσμοθετημένα εργαστήρια αλλά και πρόσληψη εργαστηριακού προσωπικού που θα τα στελεχώσουν. (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 409/08-03-2017, 487/23-03-2017, 535/4-04-2017,851/8-06-2017, 1043/10-07-2017).

13. Εγκρίθηκε και προχώρησε η ίδρυση ΜΠΣ ΠΣΧ, ΦΕΚ 4308/ Β΄/30-12-2016

14. Προχώρησε η Κοσμητεία σε επικαιροποίηση και ενοποίηση Μητρών ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 665/2-05-2017).

15. Έγκριση κριτηρίων επιλογής ΣΕΠ-ΕΘΕ

16. Πρόταση για προσφορά Μεμονωμένων Θ.Ε. της ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1377/31-10-2016) και προκήρυξή τους

17. Μετά την αποχώρηση από την Σχολή του Καθηγητή κ. Μιχάλη Ξένου η επίβλεψη των Δ.Δ. του ανατέθηκε σε συναδέλφους της Σχολής ως ακολούθως

α. Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Λιάπης Αλέξανδρος

Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης ΣΘΕΤ ΕΑΠ (163η (09-05-2017)

β. Υποψήφια Διδάκτορας κ. Χατζηδάκη Ελένη

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αχιλλέας Καμέας ΣΘΕΤ ΕΑΠ (164η (19-05-2017)

γ. Υποψήφια Διδάκτορας κ. Κουλοχέρη Ελένη

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αχιλλέας Καμέας ΣΘΕΤ ΕΑΠ (166η (17-07-2017)

18. Έγκριση Νέων Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών μετά από αξιολόγησή τους (με συμμετοχή αξιολογητών Μελών ΔΕΠ της Σχολής και εξωτερικών).

Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί τα:

* Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (UP-TIME)

* Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγή(ΝΗzCC)

* Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους και Εφαρμογές σε Ανάλυση Δεδομένων – Cloud Technologies and Data Analytics Applications (ΤΥΝΕΦ)

* Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)

* Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)

* Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογές Μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ)

* Χωρικός Σχεδιασμός (ΧΩΣΧ)

* Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) (ΑΨΛ)

19. Έγκριση για την λειτουργία του κοινού Π.Μ.Σ. με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τίτλο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»

 

Εκλογή – Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ

 

1. Διαδικασία εκλογής στον γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων (ΠΣΠ60) – Άγονη

2. Έγκριση από την Κοσμητεία αιτημάτων εξέλιξης των Αναπληρωτών Καθηγητών κκ. Καμέα, Ζέρβα, Χατζηγεωργίου. (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1149/27-09-2016, 1147/27-09-2016, 1148/27-09-2016)

3. Έγκριση από την Κοσμητεία αιτήματος για μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ορφανουδάκη στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα Υλικού και Επικοινωνιών». (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 763/19-05-2017)

 Εκδηλώσεις -Προβολή

1. Εκδήλωση στις 18-01-2017 στην Βιβλιοθήκη προς τιμήν του αείμνηστου συναδέλφου Νικολάου Σπανού (με κεντρικούς ομιλητές τον Καθηγητή Παν/μιου Πατρών κ. Πέτρο Κουτσούκο και τον συνάδελφο Επίκουρο Καθηγητή κ. Κυριάκο Μπουρίκα.

2. Εκδήλωση στα πλαίσια του Spoudase 2017 στην Αθήνα με την συμμετοχή Διευθυντών Σπουδών των Π.Σ Μελών ΔΕΠ της Σχολής μας.

3. Συμμετοχή της Σχολής στα πλαίσια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (με παρουσιάσεις του Κοσμήτορα, Μελών ΔΕΠ και έκθεση εργαστηριακών ασκήσεων στο περίπτερο του ΕΑΠ).

4. Λειτουργία του site: http://sst.eap.gr, με συνεχή ενημέρωση του για τα θέματα της ΣΘΕΤ και συνδεσή του με το κεντρικό site ΕΑΠ.

 Πρόγραμμα ΣΘΕΤ

Κατά το χρονικό διάστημα της θητείας μου, υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα ΣΘΕΤ 2016 από 05.10.2016 έως 31.12.2016 (μέσω ΕΔΕΛ) με συνολικό ποσό 22.250,00€, το οποίο ορίσθηκε ανά μέλος ΔΕΠ στα 1580 ευρώ.

Επιπλέον, από 31-03-2017 είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα ΣΘΕΤ 2017 (μέσω ΕΔΕΛ) με συνολικό ποσό 22.635.00€, το οποίο έχει ορισθεί ανά Μέλος ΔΕΠ στα 1741 ευρώ.

 

Τέλος αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα για την αρίστη συνεργασία μας και αμέριστη συνεισφορά και βοηθειά του σε κάθε αναφυόμενο ζήτημα, τους Συναδέλφους για την συνεργασία τους και τα στελέχη της γραμματείας της Κοσμητείας (κα Ζούπα-γραμματέα και Τερέζη), καθώς επίσης και τους εργαστηριακούς συνεργάτες της ΣΘΕΤ.

Με εκτίμηση

Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Κοσμήτορας ΣΘΕΤ

Μετάβαση στο περιεχόμενο