Μενού Κλείσιμο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ (1-09-2017 ΕΩΣ 1-09-2018)

Αγαπητές/οι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τον Ν. 4485/αρθρο 19, παρ. 12, ως Κοσμήτορας στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, αναφέρω επιγραμματικά σειρά των κυριοτέρων ενεργειών που έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα (1-09-2017 ΕΩΣ 1-09-2018) στην Κοσμητεία.

1.      Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 12 Συνεδριάσεις της Κοσμητείας ΣΘΕΤ (167η -178η). Από αυτές τέσσερις (4) τακτικές και οι οκτώ (8) έκτακτες.

2.      Ορίσθηκαν επιτροπές υποβοήθησης και επεξεργασίας προτάσεων που αφορούσαν την Σχολή και στελεχώθηκαν με Μέλη ΔΕΠ

Μόνιμη Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων της σχολής τους κ.κ.:

1.      Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Α. Καμέα, ως Πρόεδρο

2.      Επίκουρο Καθηγητή, κ. Κ. Μπουρίκα, ως μέλος

3.      Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Α. Σγουρού, ως μέλος

          Μόνιμη Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:

1.      Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Γ. Χατζηγεωργίου, ως Πρόεδρο

2.      Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Φ. Καριώτου, ως μέλος

3.      Επίκουρο Καθηγητή, κ. Α. Λέϊσο,ως μέλος

4.      Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Ν. Γκιζάνη, ως μέλος

         Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Ανάπτυξης:

1.      Καθηγητή, κ. Β. Βερύκιο, ως Πρόεδρο

2.      Επίκουρο Καθηγητή, κ. Θ. Ορφανουδάκη, ως μέλος

3.      Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Α. Καμέα, ως μέλος

3.      Στελέχωση Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων με Επιστημονικό Προσωπικό (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1430/28-09-2017,  1798/10-11-2017 & 1506/19-07-2018)

Τα εργαστήρια στελεχώθηκαν ως ακολούθως:

α. Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (κ. Χατζηνικολάου) με τον κ. Π. Αμπατζόγλου

β. Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος (κ. Ζέρβας) με την κα Β.  Παπαδόγιαννη

γ. Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης (κ. Καμέας) με τον κ. Θ. Παναγιωτακόπουλο

δ. Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων (κ. Καλαβρουζιώτης) με τον κ. Ε. Γιαννακόπουλο

4.      Αίτημα ίδρυσης «εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων» (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1431/28-09-2017)

5.      Έγκριση ειδικού κανονισμού του ΠΠΣ ΦΥΕ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1771/9-11-2017)

6.      Πρόταση από την ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1823/14-11-2017 και έγκριση από την ΔΕ του ΕΑΠ για την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ (Αρ. Πρωτ ΣΘΕΤ 685/08-05-2018) συνολική δαπάνη ύψους 365.416,80 ευρώ με το ΦΠΑ.

7.      Πρόταση για Εργαστηριακό εξοπλισμό της ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ ΣΘΕΤ 1107/6-6-2018).

8.       Έγκριση Επικαιροποιημένης φόρμας του Σύντομου ΠΣ «Βιομιμητική Τεχνολογία» (ΒΙΤ)  (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1791/10-11-2017)

9.      Έγκριση οκτώ (8) Σύντομων Π.Σ. της ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1768/9-11-2017). Τα Σύντομα Προγράμματα θα λειτουργήσουν από 01-09-2018.

10.  Διαδικασία επανίδρυσης ΠΜΣ της ΣΘΕΤ βάσει των διατάξεων του Ν. 4485/17 (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 2040/11-12-2017 & 94/22-01-2018)

11.  Ίδρυση  νέου ΠΜΣ «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 95/22-01-2018)

12.  Έκδοση ΦΕΚ 408/τ. Β/ 12-02-2018 για την ίδρυση του εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων και επομένως η θεσμοθέτησή του.

13.  Θέματα κοινού MΠΣ  “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” με το  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο – Έκθεση Σκοπιμότητας, Σχέδιο ΦΕΚ Ίδρυσης (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 378/09-03-2018)

14.  Κανονισμός εργαστηρίων στο ΠΣ ΦΥΕ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 364/09-03-2018)

15.  Ειδικός Κανονισμός Εκπόνησης Διπλ. Εργασιών στο ΠΜΣ ΜΣΜ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 607/27-04-2018)

16.  Ειδικός Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών της ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 588/25-04-2018)

17.   Καθομολογήσεις τριών (3) Υποψηφίων Διδακτόρων

18.  ΦΕΚ (280/τ.Β/17-05-2018) εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων

19.  Ίδρυση Θεματικών Ενοτήτων στο ΠΣ ΦΥΕ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1345/3-7-2018)

20.  Κανονισμός ΔΕ των ΜΠΣ ΠΣΠ, ΠΣΕ, ΠΣΧ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1061/1-6-2018)

21.  Επιστολή Κοσμήτορα προς Πρόεδρο Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταδιδακτορικών Συνεργατών

22.  Επιστολή Κοσμήτορα προς Πρόεδρο Δ.Ε. του Ε.Α.Π. (Αρ. Πρωτ ΣΘΕΤ 2158/27-12-2017 )σχετικά με:

·         Αναμόρφωση των ΠΣ της ΣΘΕΤ

·         Πρόταση για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων διετούς διάρκειας μέσω ΕΔΕΛ

·         Διπλωματικές εργασίες φοιτητών εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στα εργαστήρια της ΣΘΕΤ

·         Χρηματοδότηση συνέχειας έργου ΕΔΕΛ με τίτλο «ΣΘΕΤ 2017» για το έτος 2018

·         Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε συνέδρια και Διεθνείς Συναντήσεις

23.   Επιστολή Κοσμήτορα προς Πρόεδρο Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στις 03-4-2018 σχετικά με:

·         Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων όπου μέλος ΔΕΠ/ΕΑΠ συμμετέχει ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος

·         Οργάνωση Εθνικών Συνεδρίων όπου μέλος ΔΕΠ/ΕΑΠ συμμετέχει

·         Οργάνωση Ημερίδων από Διευθυντή Σπουδών ΕΑΠ και μέλη ΔΕΠ

24.  Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. σχετικά με την προκήρυξη  ερευνητικών προγραμμάτων διετούς διάρκειας 2018-2020 μέσω της ΕΔΕΛ και πρόταση για την χρηματοδότηση 4 ερευνητικών προτάσεων της ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1108/6-6-2018)

25.  Επιστολή Κοσμήτορα προς Πρόεδρο Δ.Ε. του Ε.Α.Π. (Αρ. Πρωτ ΣΘΕΤ 1665/23-08-2018 )σχετικά με:

·         Αναμόρφωση των ΠΣ της ΣΘΕΤ

·         Πρόταση για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων διετούς διάρκειας μέσω ΕΔΕΛ και δυνατότητα πλήρους απασχόλησης ενός μεταδιδακτορικού πανεπιστημιακού  υποτρόφου ανά μέλος ΔΕΠ

·         Διπλωματικές εργασίες φοιτητών εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στα εργαστήρια της ΣΘΕΤ

·         Ανάθεση διδασκαλίας δεύτερου τμήματος σε μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ

26.  ΦΕΚ Επανιδρύσεων ΠΜΣ της ΣΘΕΤ (1998/τ. Β/4-6-2018, 2000/ τ. Β/4-6-2018, 2009/ τ. Β/5-6-2018, 2026/ τ. Β/5-6-2018, 2027/ τ. Β/5-6-2018, 2029/ τ. Β/5-6-2018, 2096/ τ. Β/8-6-2018

27.  ΦΕΚ Ίδρυσης του κοινού MΠΣ  “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” με το  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο (2096/ τ. Β/8-6-2018)

28.  Πρόταση για Χρηματοδότηση Επιστημονικών Εκδηλώσεων από το ΕΑΠ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1503/19-07-2018)

29.  Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των ΠΣ της ΣΘΕΤ ΠΛΗ και ΦΥΕ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1498/19-7-2018)

30.  Πρόταση απονομής τίτλου επίτιμου Διδάκτορα της ΣΘΕΤ στον Καθηγητή Σπύρο Παυλοστάθη του Τμ. Μηχανικής Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Γεωργίας στην Ατλάντα (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1497/19-07-2018)

31.  Πρόταση για την οργάνωση  της επιμόρφωσης των νέων ΣΕΠ για το 2018-2019 και την επιμόρφωση των συντελεστών δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1505/19-07-2018)

32.  Πρόταση για την οργάνωση και στελέχωση του Κέντρου Πιστοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΑΠ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1504/ 19-07-2018)

Εκλογή – Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ

1.      Έγκριση από την Κοσμητεία αιτήματος εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κ. Μπουρίκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1417/27-9-2017)

2.      Διαδικασία Μονιμοποίησης του Επικ. Καθηγητή κ. Θ. Ορφανουδάκη. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 20-12-2017.

3.      Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ της ΣΘΕΤ σε βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» που εμπίπτει στην ΘΕ ΣΜΑ50 (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 201/09-02-2018)

4.      Έγκριση από την Κοσμητεία αιτήματος εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ορφανουδάκη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 352/07-03-2018)

5.      Έγκριση αιτήματος μονιμοποίησης κ. Α. Λέισου Επίκουρου Καθηγητή της ΣΘΕΤ (Αρ. Πρωτ. ΣΘΕΤ 1062/01-06-2018)

6.      Διαδικασία εκλογής του κ. Γ. Χατζηγεωργίου στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στον γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική της Κατασκευής» (ΔΧΤ51). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 28-06-2018.

7.      Διαδικασία εκλογής του κ. Κ. Μπουρίκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  στον γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Σύνθεση Στερεών Καταλυτών (ΚΠΠ71). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 04-07-2018.

8.      Διαδικασία εκλογής του κ. Ε. Ζέρβα στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στον γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΠΣΕ61). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 10-07-2018.

9.      Διαδικασία εκλογής του κ. Α. Καμέα στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στον γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού» (ΣΔΥ51). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 20-07-2018.

Εκδηλώσεις -Προβολή

1.      Εσπερίδα «Διαχρονική Εξέλιξη Τεχνολογιών Διαχείρισης Νερού και Αποβλήτων από την Αρχαιότητα έως σήμερα», Βιβλιοθήκη ΕΑΠ (1 Δεκεμβρίου 2017)

2.      1η Διημερίδα Διδακτορικής Έρευνας στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ. (25-26 Απριλίου 2018)

3.      Συμμετοχή της ΣΘΕΤ στο 1ο FORUM Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 4-5 Μαΐου 2018

4.      Συμμετοχή του Εργαστηρίου Βιολογίας της ΣΘΕΤ στο 2ο Patras Science Festival (2 έως 6 Μαΐου 2018)

5.      Εκδήλωση στα πλαίσια του Spoudase 2018 (19 – 20 Μαΐου 2018) στην Αθήνα με την συμμετοχή Διευθυντών Σπουδών των Π.Σ Μελών ΔΕΠ της Σχολής μας.

6.      1ο Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών για Μαθητές Δημοτικού (Συμμετοχή Εργαστηρίων Βιολογίας – Χημείας – Φυσικής της ΣΘΕΤ), Ναύπακτος 5 Ιουνίου 2018

7.      Συμμετοχή της Σχολής στα πλαίσια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (8 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018) (με παρουσιάσεις του Κοσμήτορα, Μελών ΔΕΠ και έκθεση εργαστηριακών ασκήσεων στο περίπτερο του ΕΑΠ).

8.      Λειτουργία του site: http://sst.eap.gr, με συνεχή ενημέρωση του για τα θέματα της ΣΘΕΤ και συνδεσή του με το κεντρικό site ΕΑΠ.

Πρόγραμμα ΣΘΕΤ

Κατά το χρονικό διάστημα της θητείας μου, υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα ΣΘΕΤ 2017 από 11.04.2017 έως 31.12.2017 (μέσω ΕΛΚΕ) με συνολικό ποσό 22.443,71€, το οποίο ορίσθηκε ανά μέλος ΔΕΠ στα 1741 ευρώ. Επιπλέον, από 1-06-2018 είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα ΣΘΕΤ 2018 (μέσω ΕΛΚΕ) με συνολικό ποσό 21.120.00€, το οποίο έχει ορισθεί ανά Μέλος ΔΕΠ στα 1600 ευρώ.

 

Τέλος αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα για την αρίστη συνεργασία μας και αμέριστη συνεισφορά και βοηθειά του σε κάθε αναφυόμενο ζήτημα, τους Συναδέλφους για την συνεργασία τους και κυρίως για την συμμετοχή τους με τις προτάσεις τους στην διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων της Κοσμητείας, όπως αυτές αναφέρονται. Επίσης τα στελέχη της γραμματείας της Κοσμητείας (κα Ζούπα-γραμματέα και Τερέζη), καθώς επίσης και τους εργαστηριακούς συνεργάτες της ΣΘΕΤ για την γόνιμη συνεισφορά τους και την υποβοήθηση του έργου μου.

 

Με εκτίμηση

Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Κοσμήτορας ΣΘΕΤ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο