Μενού Κλείσιμο

ekotroni-abs-3m-gr

Περίληψη

Η υπόθεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της εξάντλησης των φυσικών πόρων αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα του 21ου αιώνα. Το γεγονός της εξάντλησης των φυσικών πόρων δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για τις παραγωγικές δυνατότηtες των χωρών μελλοντικά. Μεγάλη μερίδα οικονομολόγων ερευνητών έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνών της στη μελέτη των παραγόντων εκείνων που μπορoύν να οδηγήσουν τις οικονομίες στην μεγένθυνση αλλά και στο πως οι τρόποι αυτοί επηρεάζουν το περιβάλλον, συντελόντας εν τέλει στην υποβαθμισή του. Η θεωρία του Kuznets υποστηρίζει πως υπάρχει συσχέτιση της οικονομικής μεγέθυνσης με το εισόδημα των ανθρώπων και συγκεκριμένα αναφέρει ότι η οικονομική μεγέθυνση επιλύει το πρόβλημα της εισοδηματικής ανισότητας μετά από κάποιο σημείο. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης για διδακτορική διατριβή είναι να ερευνήσει την εφαρμογή της θεωρίας της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets συσχετίζοντας την περιβαλλοντική υποβάθμιση και με άλλους οικονομικούς δείκτες, πέραν του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως η ανεργία ή η μερική απασχόληση. Παράλληλα θα ερευνηθούν και τρόποι αποσύνδεσης της χρήσης ενέργειας από την οικονομική μεγένθυνση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και η ανάλυση τους θα γίνει με την χρήση κατάλληλων οικονομετρικών υποδειγμάτων (panel data ή time series data).

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Ευθύμιος Ζέρβας, Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Αυγουστίνος Δημητράς, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π.
Θεόφιλος Ιωαννίδης

Μετάβαση στο περιεχόμενο