Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων δεδομένων

Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων δεδομένων

Ίδρυση – Αντικείμενο

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 408/12.02.2018, ιδρύθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων δεδομένων». Το εργαστήριο έχει αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της διαχείρισης, ανάλυσης και προστασίας της ιδιωτικότητας μεγάλης κλίμακας δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους της Επιστήμης, της Εξόρυξης και της Διασφάλισης της Ιδιωτικότητας των Δεδομένων, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας και προτύπων για την πολύπλευρη κατανόηση της συμπεριφοράς των φοιτητών και την αλληλεπίδρασητόσο μεταξύ τους όσο και με τους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και γενικότερα, καθώς και τη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στο ευρύτερο ακαδημαϊκό όφελος του Ιδρύματος και όχι μόνο. Η ανάλυση του μεγάλου όγκου εκπαιδευτικών δεδομένων που συσσωρεύονται στα πληροφοριακά συστήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από την διεξαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης αλλά και από κάθε άλλη πιθανή πηγή δεδομένων που χρήζει επεξεργασίας και ανάλυσης οποιασδήποτε μορφής, θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο προς όφελος των φοιτητών όσο και των διδασκόντων, την καλύτερη παρακολούθηση των τακτικών εκπαιδευτικών διεργασιών
και λειτουργιών του Ιδρύματος και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο Διοίκησης. Το Εργαστήριο στοχεύει στην παροχή ερευνητικού, αναπτυξιακού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού έργου που αφορά στην περιοχή της Επιστήμης, της Εξόρυξης και της Διασφάλισης της Ιδιωτικότητας των δεδομένων, στην υποστήριξη των ερευνητικών δράσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ γενικότερα.

Σκοπός – Αποστολή

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή νέας γνώσης καθώς και η ανάπτυξη και η παροχή ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της φοίτησης και της μάθησης του ΕΑΠ, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επίπεδο διδασκομένου, διδάσκοντα και Διοίκησης, διασφαλίζοντας με κάθε τρόπο την ιδιωτικότητα των ευαίσθητων δεδομένων.
Αναλυτικά, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
• Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο τομέα της ανάλυσης μεγάλων εκπαιδευτικών δεδομένων και διασφάλισης της ιδιωτικότητας των δεδομένων αυτών.
• Η δημοσίευση ερευνητικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων σε διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συγγραφή βιβλίων και επιστημονικών αναφορών.
• Η στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος δεδομένων μέσω πινάκων αναλυτικής δεδομένων.
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων αναλυτικής εκπαιδευτικών δεδομένων.
• Η συλλογή, η αποθήκευση και η διαχείριση μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτικών δεδομένων.
• Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του ΕΑΠ για την αξιοποίηση συστημάτων αναλυτικής εκπαιδευτικών δεδομένων.
• Η ανάπτυξη τεχνικών διασφάλισης της ιδιωτικότητας των ευαίσθητων δεδομένων, ακολουθώντας και τηρώντας τους κανόνες της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
• Η παραμετροποίηση και διαχείριση σύγχρονων περιβαλλόντων τηλε-εκπαίδευσης και συστημάτων διαχείρισης μάθησης.
• Η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογιών.
• Η οργάνωση και η υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
• Η υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ σε θέματα που εμπίπτουν στην Επιστήμη, την Εξόρυξη και την Διασφάλιση της Ιδιωτικότητας μεγάλων δεδομένων.
• Η συνεργασία με εργαστήρια, κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά δίκτυα και λοιπούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την παροχή και ανταλλαγή γνώσης και υπηρεσιών.
• Η πρόσκληση για συνεργασία σε επιστήμονες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.
• Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
• Η προβολή των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και η διάχυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών στα πλαίσια της εξωστρέφειας του ΕΑΠ.
• Η υποστήριξη και η συνεισφορά στην προβολή των δράσεων της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο