Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης

Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης

Ίδρυση – Αντικείμενο

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1480/28.04.2017, ιδρύθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης». Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την παροχή ερευνητικού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού έργου στις περιοχές (α) δυναμικών κατανεμημένων ευφυών συστημάτων, (β) κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των πραγμάτων, (γ) περιρρέουσας νοημοσύνης και αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης, (δ) κοινωνικών εφαρμογών (σε τομείς όπως εκπαίδευση, πλαίσια
προσόντων, υγεία, ευζωία, ένταξη κλπ), (ε) ποιότητας και αξιολόγησης (λογισμικού, δεδομένων, διαδικασιών κλπ), και (ε) αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.
Επιπλέον αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι (α) η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ερευνητικών αναγκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ γενικότερα, (β) των εκπαιδευτικών
αναγκών του Προγράμματος Σπουδών ΠΛΗ, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΔΥ και άλλων Προγραμμάτων Σπουδών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ γενικότερα και (γ) η υποστήριξη της ΣΘΕΤ, του ΕΑΠ και άλλων φορέων στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικών διαδικτυακών υπηρεσιών και στη διαμόρφωση προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτησης

Σκοπός – Αποστολή

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η εγκαθίδρυση ενός γόνιμου και αλληλεπιδραστικού διαλόγου με την κοινωνία για την παραγωγή και υιοθέτηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων τα οποία οδηγούν στη βελτίωση του πολιτισμικού επιπέδου και της καθημερινής ζωής, και στην εξάλειψη των ανισοτήτων και αποκλεισμών.
Σκοποί του Εργαστηρίου είναι:
• Η παραγωγή γνώσης, η ανάπτυξη υλικού και η παροχή υπηρεσιών στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
• Η κάλυψη των εκπαιδευτικών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
• Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού, διαδικτύου των πραγμάτων και περιρρέουσας νοημοσύνης.
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών συστημάτων και εφαρμογών κοινωνικού και εκπαιδευτικού λογισμικού.
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και πλαισίων αξιολόγησης.
• Η συνεργασία κάθε μορφής με άλλα εργαστήρια, κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά δίκτυα και λοιπούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
• Η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και η συνεργασία μαζί τους.
• Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
• Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
• Η συμμετοχή με κάθε πρόσφορο τρόπο σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
• Η προβολή των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του και η συνεισφορά στην προβολή και υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΣΘΕΤ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο