Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΤΚΕΜ)

Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΤΚΕΜ)

Ίδρυση – Αντικείμενο

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3685/03.09.2020, ιδρύθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής» και αντίστοιχο τίτλο στην αγγλική “Structural Technology and Applied Mechanics Lab – STAM Lab”

Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευνας στους τομείς της Τεχνολογίας των Κατασκευών και της Εφαρμοσμένης Μηχανικής με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών και προτύπων για την πολύπλευρη κατανόηση της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού των Κατασκευών υπό τη δράση διαφόρων φορτίων και δράσεων καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιεί η Εφαρμοσμένη Μηχανική οι οποίες επιγραμματικά ανα-φέρονται σε Πειραματικές, Αναλυτικές και Υπολογιστικές-Αριθμητικές Μεθόδους. Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής στοχεύει στο ευρύτερο ακαδημαϊκό όφελος του Ιδρύματος και όχι μόνο. Η Τεχνολογία Κατασκευών και η Εφαρμοσμένη Μηχανική αφορά σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ενδεικτικά διδάσκονται σε τουλάχιστον δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-νεπιστημίου, το ΠΜΣ ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και το ΠΜΣ ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής θα συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στα γνωστικά αντικείμενα όλων των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) των δύο αυτών ΠΜΣ και ιδιαίτερα των Θ.Ε. που αφορούν στις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες οι οποίες έχουν αμιγώς ερευνητικό χαρακτήρα. Η δημιουργία του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο προς όφελος των φοιτητών όσο και των διδασκόντων, την καλύτερη παρακολούθηση των τακτικών εκπαιδευτικών διεργασιών και λειτουργιών του Ιδρύματος και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο Διοίκησης. Το Εργαστήριο στοχεύει στην παροχή ερευνητικού, αναπτυξιακού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού έργου που αφορά στην περιοχή της Τεχνολογίας Κατασκευών και της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, στην υποστήριξη των ερευνητικών δράσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ γενικότερα

Σκοπός – Αποστολή

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή νέας γνώσης καθώς και η ανάπτυξη και η παροχή ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην περιοχή της Τεχνολογίας Κατασκευών και της Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Αναλυτικά, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

1. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο τομέα της Τεχνολογίας Κατασκευών και της Εφαρμοσμένης Μηχανικής.

2. Η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών, των διδασκόντων και των ερευνητών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή στρατηγική που επιτρέπει την κινητοποίηση των πόρων του Εργαστηρίου προς την κατεύθυνση μιας μεγαλύτερης και καλύτερης επιστημονικής δράσης η οποία θα βελτιώσει τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επίπεδο διδασκομένου, διδάσκοντα και Διοίκησης.

3. Η δημοσίευση ερευνητικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων σε διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συγγραφή βιβλίων και επιστημονικών αναφορών.

4. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μεθόδων που αφορούν στην Τεχνολογία των Κατασκευών όπως νέοι τρόποι δόμησης, χρήσης σύγχρονων και πρωτοποριακών υλικών, συστήματα προστασίας κατασκευών κ.α.

5. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός ειδικών κατασκευών.

6. Η διατύπωση και η επίλυση προβλημάτων της Εφαρμοσμένης Μηχανικής.

7. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του ΕΑΠ για την αξιοποίηση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων που αφορούν στην Εφαρμοσμένη Μηχανική.

8. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθοδολογιών για προτάσεις βελτίωσης της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

9. Η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής.

10. Η οργάνωση και η υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

11. Η υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ σε θέματα Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής.

12. Η συνεργασία με εργαστήρια, κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά δίκτυα και λοιπούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την παροχή και ανταλλαγή γνώσης και υπηρεσιών.

13. Η πρόσκληση για συνεργασία σε επιστήμονες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

14. Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

15. Η προβολή των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και η διάχυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών στα πλαίσια της εξωστρέφειας του ΕΑΠ.

16. Η συνεργασία με άλλα Εργαστήρια της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ.

17. Η υποστήριξη και η συνεισφορά στην προβολή των δράσεων της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο