Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων

Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων

Ίδρυση – Αντικείμενο

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 144/25.01.2017, ιδρύθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων». Αντίστοιχος τίτλος στην αγγλική ‘Laboratory of Sustainable Waste Management’. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

• την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής έρευνας στις τεχνολογίες αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων, και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τις διεργασίες διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αξιοποίησης των παραγομένων απ’ αυτές βιοστερεών προϊόντων για περιβαλλοντική χρήση ως εδαφοβελτιωτικό εδάφους και compost.

• την ανάδειξη των διεπιστημονικών σχέσεων μεταξύ των φυσικοχημικών και εφαρμοσμένων επιστημών στην καλλιέργεια πνεύματος αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων.

• την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στο ΕΑΠ στην περιοχή της φυσικής, χημείας, βιολογίας, κ.τ.λ. που σχετίζονται με τις τεχνολογίες διαχείρισης των αποβλήτων.

• Την ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχετικά με τις τεχνολογίες της αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και την εκπόνηση πρωτοτύπων και τεχνικών για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

• Η υποστήριξη των κρατικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεργασιών σχετικών με τη διαχείριση, επεξεργασία, διάθεση, ανακύκλωση και ελαχιστοποίηση παραγωγής υγρών αποβλήτων και των παραγομένων από αυτές τις διεργασίες βιοστερεών.

• την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων

• τη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς.

• την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός – Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου

2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην περιοχή των τεχνολογιών αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων και της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρασητριότητας του εργαστηρίου.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Η υποστήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. Δήμων αλλά και Φορέων στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων που αφορούν την λειτουργία των Κ.Ε.Λ.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο