Μενού Κλείσιμο

kollyropoulos-abs-3m-gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η διατριβή πραγματεύεται θέματα αρχιτεκτονικής των αρχαίων Ελληνικών θεάτρων, δίδοντας, όμως, ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα Υδραυλικής Μηχανικής.

Εξετάζονται αρχιτεκτονικά και ιδιαίτερα, κατασκευαστικά θέματα των θεάτρων, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα γνώση επί της αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, οι οποίες θα συντελέσουν στην καλύτερη κατανόηση των υδραυλικών συστημάτων αποστράγγισης.

Σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο, θα εξετασθούν θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση της παροχής από την αποστραγγιζόμενη περιοχή μελέτης, η οποία παροχή διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τις βροχοπτώσεις.

Ως εκ τούτου η παροχή αυτή θα επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης, αλλά πέραν αυτών και από τη ροή και διήθηση στην επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου (φυσικό έδαφος και δομημένος χώρος).

Επιπλέον, θα επηρεάζεται και από τις συνθήκες ροής μέσα στις κατασκευασθείσες αποστραγγιστικές τάφρους.

Έχει προταθεί η επιφανειακή ροή τόσο στο φυσικό έδαφος, όσο και εντός των αποστραγγιστικών δικτύων να εξετασθούν υπό το πρίσμα ενός μοντέλου ασταθούς (μη μόνιμης), μονοδιάστατης ροής σε ανοικτό αγωγό.

Στο σχεδιασμό τα υδρογεωλογικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής και για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί εάν υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού διακριτών ζωνών στον Ελλαδικό χώρο, βασιζόμενων σε περιοχές με κοινά μετεωρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά.

Άλλη σημαντική παράμετρος που εξετάζεται είναι η διερεύνηση της ύπαρξης αποδεκτών για την τελική διάθεση των ομβρίων (π.χ. επαναχρησιμοποίηση, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, κλπ.) και κατά πόσο αυτή συνάδει με την αρχή της αειφορίας.

Αυτή, τελικώς, η αρχή της αειφορίας θα δοθεί προσπάθεια να υποστηριχθεί μέσω τεχνικών της θεωρίας του branding, προσπαθώντας έτσι να καταδειχθούν τα αρχαία θέατρα ως οι πρώτες στα παγκόσμια χρονικά αειφορικές κατασκευές.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής

Κουτσογιάννης Δημήτριος, Καθηγητής ΕΜΠ

Αποστολόπουλος Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο