Μενού Κλείσιμο

kotrotsios-abs-3m-gr

Περίληψη

Η διατριβή αυτή έχει ως στόχο να εστιάζει στην αναπτυσσόμενη περιοχή του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet-of-Things (IoT)), όπου διάφορες συσκευές και αισθητήρες είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, καθώς και τις εφαρμογές που θα μπορούσαν να έχουν οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης (machine learning) στην λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στη μετατροπή των δεδομένων που ανταλλάσσουν οι διάφορες συσκευές – αισθητήρες, σε οντολογίες σημασιολογικού ιστού (semantic web). Η συγκεκριμένη έρευνα έχει τρία βασικά μέρη:

· Δίκτυα αισθητήρων

· Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης

· Σημασιολογικός ιστός

Τα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν ένα τομέα που ολοένα και αναπτύσσεται, απαιτώντας νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για την επιτυχημένη επικοινωνίας. Η ανάλυση και η μελέτη των ήδη υπαρχόντων πρωτοκόλλων αποτελεί ένα μείζον θέμα για τη κοινότητα του Internet of Things. Αυτός είναι και ο πρώτος στόχος αυτής της διατριβής: η εξεύρεση των αποδοτικότερων αρχιτεκτονικών διασύνδεσης Δικτύων Αισθητήρων. Τα μοντέλα επικοινωνίας και ο σχεδιασμός των οντοτήτων υλοποίησης αυτών θα μελετηθούν υπό το πρίσμα της βέλτιστης απόδοσης.

Η δεύτερη πρόκληση, αφορά την επαρκή ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από τους αισθητήρες και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Για την ανάλυση των δεδομένων και την λήψη αποφάσεων θα μελετηθεί η εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης κατάλληλα προσαρμοσμένων στο περιβάλλον της επικοινωνίας μηχανών (Machine-to-Machine, M2M, machine type communication, MTC κλπ.).

Το τρίτο πεδίο έρευνας είναι η μετατροπή των δεδομένων που συλλέγονται από τους αισθητήρες καθώς και των αποτελεσμάτων από την επεξεργασία τους σε οντολογίες σημασιολογικού ιστού με στόχο η δημοσιευμένη πληροφορία να περιέχει μετα-δεδομένα, τα οποία θα είναι «κατανοητά» από μηχανές που θα μπορούν να τα επεξεργαστούν και να τα συνδυάσουν με άλλα δεδομένα στο διαδίκτυο.

Τριμελής επιτροπή:

 

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, Επιβλέπων

Δημήτρης Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, μέλος

Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, μέλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο