Μενού Κλείσιμο

lycourghiotis-abs-3m-gr

Περίληψη

Στη διατριβή αυτή επιδιώκεται η γεωγραφική διερεύνηση ορυκτών που  απαντώνται στον ελληνικό χώρο, κατάλληλων για την ανάπτυξη στερεών καταλυτών  παραγωγής βιοκαυσίμων και πράσινων προϊόντων. Τα ορυκτά τα οποία θα μελετήσουμε είναι ο μορντενίτης, ο μπεντονίτης/μοντμοριλλονίτης και ο ατταπουλγίτης/παλυγκορσκίτης. Η βασική ιδέα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής  καταλυτών  που θα χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και πράσινων προϊόντων, είτε με την αξιοποίηση των παραπάνω ορυκτών ως καταλυτών καθαυτών, σε κάποιο στάδιο παραγωγής βιοκαυσίμων είτε, κυρίως, ως υποστρωμάτων με μεγάλη ειδική επιφάνεια για την ανάπτυξη στηριγμένων καταλυτών παραγωγής βιοκαυσίμων. Είναι σαφές ότι καθώς θα εξαντλούνται τα ορυκτά  καύσιμα και η ανάγκη για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα γίνεται όλο και πιο επιτακτική, θα απαιτούνται όλο και μεγαλύτερες ποσότητες καταλυτών που θα επιταχύνουν τις σχετικές διεργασίες. Επίσης, η προϊούσα εξάντληση του πετρελαίου αναδεικνύει  την ανάγκη για την παραγωγή προϊόντων από απορριπτόμενη βιομάζα (πράσινα προϊόντα). Θα ήταν επομένως πολύ  χρήσιμο αν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα παραπάνω ορυκτά του ελληνικού χώρου προσδίδοντάς τους υψηλή προστιθέμενη αξία.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Κυριάκος Μπουρίκας, Επίκουρος Καθηγητής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ.

Χρυσή Καραπαναγιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών

Χρήστος Κορδούλης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο