Μενού Κλείσιμο

nmatsouki-abs-3m-gr

Περίληψη

Το κάπνισμα, με βάση μεγάλο αριθμό μελετών που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία 60 χρόνια έχει συσχετιστεί με την πρόκληση σοβαρών ασθενειών, όπως καρκίνο των πνευμόνων, εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα κλπ. Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες έχουν στραφεί στην δημιουργία και την προώθηση νέων καπνικών προϊόντων, όπως είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το θερμαινόμενο τσιγάρο, κτλ. Έχει αναφερθεί ότι χρήση των προϊόντων αυτών από την νέα γενιά παρουσιάζει αυξανόμενη τάση και συγκεκριμένα η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ξεπερνά την χρήση των παραδοσιακών τσιγάρων στους έφηβους. Τα προϊόντα αυτά προωθούνται ως λιγότερο βλαβερά για την υγεία των καταναλωτών, ωστόσο, λόγω της σχετικά πρόσφατης παρουσίας τους δεν είναι ακόμα δυνατή η γνώση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων στην υγεία από την χρήση τους.
Είναι προφανές ότι καθίσταται παραπάνω από αναγκαία η συλλογή δεδομένων που θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση της επίδρασης των νέων καπνικών προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον σκοπό της παρούσας διατριβής που θα προσεγγιστεί μέσα από την σε βάθος μελέτη των παραγόμενων ρύπων κατά την χρήση των νέων καπνικών προϊόντων.
Η πρώτη φάση θα είναι η λεπτομερής βιβλιογραφική επισκόπηση των ρύπων που παράγονται από τα νέα καπνικά προϊόντα. Η πρώτη πειραματική φάση θα αφορά το σχεδιασμό ειδικών διατάξεων για την παραγωγή των ρύπων από το κάθε ένα από τα νέα καπνικά προϊόντα που θα μελετηθούν. Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν και αναπτυχθούν οι τεχνικές για τη συλλογή και ανάλυση αυτών των ρύπων, όπως υγρή χρωματογραφία (HPLC), ιοντική χρωματογραφία (IC), αέρια χρωματογραφία/φασματογραφία μάζας (GC-MS), κτλ.
Η μελέτη της παραγωγής των ρύπων θα περιλαμβάνει παραμετρική ανάλυση των συστατικών και συνθηκών λειτουργίας που χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών τσιγάρων θα είναι μίγματα υγρών, διαφορετικές θερμοκρασίες εξαέρωσης και διαφορετικές ηλεκτρικές αντιστάσεις, ενώ στην περίπτωση των θερμαινόμενων τσιγάρων θα είναι διαφορετικό μίγμα καπνού και θερμοκρασίες λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα θα αφορούν μία λεπτομερή χαρτογράφηση των ρύπων που εκπέμπονται ανάλογα με τα συστατικά και τις συνθήκες λειτουργίας που χρησιμοποιούνται.

Τριμελής επιτροπή

1. Ζέρβας Ευθύμιος, Καθηγητής ΕΑΠ
2. Ιωαννίδης Θεόφιλος, Διευθυντής ερευνών ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ
3. Κατσαούνου Παρασκευή, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο