Μενού Κλείσιμο

nspyropoulou-abs-3m-gr

Περίληψη

Η προσέγγιση STEM, ενισχυμένη με τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία παρέχεται με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης στο πλαίσιο κοινών πρακτικών, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει ποιες ικανότητες, δεξιότητες και συμπεριφορές είναι απαραίτητες προκειμένου κάποιος να είναι αποτελεσματικός εκπαιδευτής / διευκολυντής ηλεκτρονικών μαθημάτων που σχετίζονται με τη STEM στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα να αποκτήσουν αυτές τις αρμοδιότητες.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Monica Divitini, Professor NTNU
Stefano Giordano, Professor Univ. of Pisa

Μετάβαση στο περιεχόμενο