Μενού Κλείσιμο

rtsoni-abs-3m-gr

Περίληψη

Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας οδήγησε στη σύνδεση σχεδόν κάθε εκπαιδευτικής δράσης με την χρήση του διαδικτύου. Η αναζήτηση και η αξιολόγηση διαδικτυακών πληροφοριών αποτελεί πλέον κοινή πρακτική και είναι απαραίτητο κάθε διδασκόμενος να διαθέτει αντίστοιχες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMSs) παρέχουν δυνατότητες διδασκαλίας, μάθησης, αλληλεπίδρασης και αξιολόγησης μέσω ενός κοινού περιβάλλοντος, ενώ παράγουν εκπαιδευτικά δεδομένα που συνθέτουν μια πλήρη εικόνα για τη μαθησιακή διαδικασία. Η ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων είναι μια διαδικασία που επιτρέπει την λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Ο εμπορικός κόσμος εδώ και καιρό χρησιμοποιεί ευρέως την τεχνική ανάλυσης δεδομένων με επιτυχία. Ωστόσο, η εφαρμογή της στην εκπαίδευση αργεί να καθιερωθεί συσσωρεύοντας μεγάλο όγκο ανεκμετάλλευτων εκπαιδευτικών δεδομένων. Μια από τις αιτίες που προκαλούν αυτή την καθυστέρηση είναι το γεγονός ότι οι τεχνολογικές εφαρμογές οφείλουν να εναρμονίζονται πλήρως με τους εκπαιδευτικούς στόχους και πρότυπα, τα αναλυτικά προγράμματα, τις δραστηριότητες, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού. Συνεπώς, απαιτείται διεπιστημονική συνεργασία και ένα δίκτυο εμπλεκομένων και ειδικών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Έρευνες που αφορούν τη χρήση και ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων με σκοπό τη παροχή πληροφοριών που μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της παρεχόμενης υποστήριξης των φοιτητών αλλά και στην πρόβλεψη της επίδοσης τους, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η μετατροπή των διαθέσιμων δεδομένων σε αξιοποιήσιμές πληροφορίες για τους διδάσκοντες αλλά και τους δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Συνακολούθως, τα σχετιζόμενα ερευνητικά

ερωτήματα αφορούν τα είδη των δράσεων των φοιτητών που μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα δεδομένα για την ανάλυση εις βάθος αλλά και την ουσιαστική διαδικτυακή αλληλεπίδραση τους η οποία θα επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και ταυτόχρονα θα επιτρέπει την ανάλυση και κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθούν. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καθοριστούν αποτελεσματικές μέθοδοι αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δεδομένων για την παραγωγή αποτελεσμάτων, είτε ασύγχρονα, είτε σε πραγματικό χρόνο. Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης μιας ολιστικής προσέγγισης ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους όπως η ανάλυση φυσικής γλώσσας και η γνωστική επιστήμη, οι οποίες θα συμβάλουν στη δυνατότητα παροχής στοχευμένη δράσης για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Ευάγγελος Σακκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Σωτήριος Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο