Μενού Κλείσιμο

sinikis-abs-3m-gr

Περίληψη

Στο πλαίσιο της θεωρίας κυματικής διάδοσης και σκέδασης είναι γνωστό ότι το ανάπτυγμα μακρινού πεδίου παρέχει πλήρως και αναλυτικά μία κυματική συνάρτηση ακτινοβολίας σε όλο το χώρο έξω από την περιβάλλουσα σφαίρα του σκεδαστή, με δεδομένο μόνο το ίχνος της συνάρτησης πολύ μακριά από το σκεδαστή. Η παρούσα διδακτορική έρευνα διερευνά τη χρήση του αναπτύγματος αυτού στον υπολογισμό του ολικού σκεδασμένου ακουστικού κυματικού πεδίου όταν η διέγερση του σκεδαστή γίνεται σε χαμηλές συχνότητες. Ο υπολογισμός του αναπτύγματος χαμηλών συχνοτήτων του πεδίου αυτού είναι εφικτός αναλυτικά μόνον σε περιορισμένο είδος σκεδαστών και για περιορισμένο πλήθος πρώτων όρων του. Η πληροφορία για το πλήρες ανάπτυγμα, το οποίο επιδιώκεται στην παρούσα έρευνα, είναι χρήσιμη τόσο για την επίλυση του ευθέος προβλήματος σκέδασης, στην περίπτωση που η γεωμετρία του σκεδαστή δεν επιτρέπει την αναλυτική επίλυση του προβλήματος, όσο και στην αντιμετώπιση του αντιστρόφου προβλήματος σκέδασης, όπου η γνώση κάθε επιπλέον όρου του αναπτύγματος χαμηλών συχνοτήτων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη γεωμετρία και τη φυσική του, άγνωστου στην περίπτωση αυτή, σκεδαστή.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπουσα: Καριώτου Φωτεινή, Επίκουρη Καθ. ΣΘΕΤ ΕΑΠ

Μέλη: Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

         Τσίτσας Νικόλαος, Επίκουρος Καθ., Τμ. Πληροφορικής, ΑΠΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο