Μενού Κλείσιμο

sypsas-abs-3m-gr

Περίληψη

Πολύ συχνά, για να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ένα πραγματικό σύστημα, κατασκευάζουμε ένα μοντέλο του συστήματος (system model), σε ένα αφηρημένο επίπεδο. Ένα μοντέλο προσομοίωσης αποτελείται από μεταβλητές εισόδου, οντότητες συστήματος και λειτουργικές σχέσεις (Maria, 1997), καθώς και σύνολα κανόνων που ορίζουν τις μεταβολές κατάστασης μεταξύ των οντοτήτων του συστήματος. Η προσομοίωση είναι ένας μηχανισμός για την αξιολόγηση, με την πάροδο του χρόνου, της συμπεριφοράς ενός εν λειτουργία (ή υπό κατασκευή) συστήματος, την κατανόηση και εξήγηση της απόδοσής του. Με δεδομένο ένα σύνολο εισόδων, το μοντέλο λειτουργεί και παρατηρείται η προσομοίωση συμπεριφοράς και απόδοσης.

Ένας προσομοιωτής για μια συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία και συγκεκριμένα εργαλεία δεν μπορεί κατ ‘αρχήν να χρησιμοποιηθεί χωρίς αλλαγές σε ένα παρόμοιο πειραματικό περιβάλλον, εφόσον η διαθεσιμότητα των οργάνων επηρεάζει την πειραματική διαδικασία, καθώς διαφορετικά όργανα ενδέχεται να απαιτούν ορισμένες αλλαγές στα πειραματικά βήματα. Η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει τελικά στην παραγωγή ενός ημιαυτόματου μετασχηματισμού/απεικόνισης από ένα καθορισμένο σύνολο πειραματικών μέσων, διαδικασιών / πειραμάτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ένα σύνολο διαθέσιμων μέσων, καθορισμένων διαδικασιών και μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να είναι παρόμοια (αλλά όχι ταυτόσημα) με τα αρχικώς καθορισμένα.

Αυτός ο μετασχηματισμός / απεικόνιση πιθανότατα θα βασίζεται σε γλώσσες περιγραφής (όπως τύπου HDL) καθώς και περιβάλλοντα και εργαλεία οπτικής μοντελοποίησης (όπως UML, Rational Rose) τα οποία χρησιμοποιούν διαγράμματα κατάστασης για να περιγράψουν αφηρημένα τις διαδικασίες-βήματα μιας πειραματικής διαδικασίας με έναν αλγοριθμικό τρόπο. Δεδομένης της αρχικής περιγραφής της πειραματικής διαδικασίας (πειραματικά εργαλεία, διαδικασίες / πειράματα, μαθησιακά αποτελέσματα) και της αντίστοιχης περιγραφής στόχου, ο προτεινόμενος αλγόριθμος μετασχηματισμού θα κάνει τον μετασχηματισμό/απεκόνιση.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Δημήτρης Καλλές

Βασίλειος Βερύκιος

Γιώργος Μανής

Μετάβαση στο περιεχόμενο