Μενού Κλείσιμο

zgareiou-abs-3m-gr

Περίληψη

Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των κατοίκων σε περιβαλλοντικά θέματα είναι σημαντικές για τη χάραξη πολιτικών που στοχεύουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Οι απόψεις και οι συμπεριφορές των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων, όπως τα χαρακτηριστικά και οι πεποιθήσεις των ερωτηθέντων, αλλά και η χρονική στιγμή, καθώς οι απόψεις αυτές είναι δυναμικές και μεταβάλλονται στο χρόνο. Ωστόσο, η επίδραση τόσο της οικονομικής κρίσης, όσο και των πολιτικών θέσεων των πολιτών στις απόψεις τους για περιβαλλοντικά θέματα δεν είναι ευρέως γνωστή. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των πολιτών για το περιβάλλον, και οι γενικότερες στάσεις τους απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα να αναλυθεί η επίδραση της οικονομικής κρίσης και οι πολιτικές θέσεις των πολιτών σε αυτές τις απόψεις.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Ευθύμιος Ζέρβας, Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
Αυγουστίνος Δημητράς, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο